Madagascar

 

0019.JPG
Varecia variegata variegata

HOP-PHOTO